ACCURIZE AS
$0
Close
Your cart is empty

Subtotal: $0

Best in class lasers

Angrerett skjema

Angreskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

 

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:

(den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse)

Accurize AS

Fanaveien 46 – 5239 Rådal Norge

 

- eller send oss en e-post: sales@accurize.no

 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

varer (spesifiser på linjene nedenfor)

tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

 

 

 

Sett kryss og dato:

 

Avtalen ble inngått den (dato)                                                                                                

(ved kjøp av tjenester)

Varen ble mottatt den (dato)                                                                 

(ved kjøp av varer)

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:

 

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

 

 

 

 

 

 

 

Dato:                      

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

 

 

 

 

 

Q-0319B 06.2014

 

 

Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss Accurize AS – Fanaveien 46 – 5239 Rådal

sales@accurize.no

 

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

 

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Varen(e) må sendes tilbake i den stand de(n) ble mottatt, uten mangler eller synlige merker.

Angreskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

 

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:

(den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse)

Accurize AS

Fanaveien 46 – 5239 Rådal Norge

 

- eller send oss en e-post: sales@accurize.no

 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

varer (spesifiser på linjene nedenfor)

tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

 

 

 

Sett kryss og dato:

 

Avtalen ble inngått den (dato)                                                                                                

(ved kjøp av tjenester)

Varen ble mottatt den (dato)                                                                 

(ved kjøp av varer)

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:

 

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

 

 

 

 

 

 

 

Dato:                      

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

 

 

 

 

 

Q-0319B 06.2014

 

 

Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss Accurize AS – Fanaveien 46 – 5239 Rådal

sales@accurize.no

 

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

 

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Varen(e) må sendes tilbake i den stand de(n) ble mottatt, uten mangler eller synlige merker.

 

Press ENTER to search